Danmarks Naturfond

- en gave til danskerne


Danmarks Naturfond er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1967 af Danmarks Naturfredningsforening.

Fondens formål er i kraft af de økonomiske midler der tilfalder fonden, at yde støtte til fredningsformål samt ved erhvervelse og drift af fast ejendom at bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier samt beskytte dyr og planter og sikre rekreative områder for befolkningen.

Fondens fødsel for 49 år siden skyldtes to forhold: Dels ville foreningen skabe en ny indtægtsgivende virksomhed og tilskud gennem Fondens overskud kunne forbedre foreningens anstrengte økonomi. Endelig var det også hensigten at udvide Naturfredningsforeningens klassiske arbejde med naturfredning med en ny mulighed: Køb af dansk natur. Den der ejer, bestemmer.    
 
Det har altid været et ønske at arbejde tæt sammen med Naturfredningsforeningen. I Fondens bestyrelse udgør foreningens repræsentanter et lille flertal, og bestyrelsen har besluttet at den vil følge foreningens natur- og landskabspolitik.  

Arv sikrer danske naturperler

Fondens havde ved stiftelsen i 1967 en kapital på 60.000 kroner. Det rakte ikke langt, men en stor arv i 1969 gav mulighed for at købe Døndalen på Bornholm. Det er et meget smukt sted og Birthe Daells ege er navngivet efter den kvinde der testamenterede til Danmarks Naturfond - og dermed sikrede området for evig tid.

Samme år fik Fonden også en gave: Gadevang Mose ved Hillerød.

Indtægterne blev ikke væsentlig forøget i 1970'erne. Medlemstallet i DN lå på ca. 50.000 medlemmer og foreningen gav ikke overskud og dermed heller ikke mulighed for at støtte Naturfonden.

Alligevel lykkedes det at købe Longelse Bondegårdsskov på Langeland i 1972 og to år senere Helligdomsklipperne på Bornholm, og den nærliggende "Bornholmerpladsen" blev erhvervet i 1976. Dermed fik vi for alvor fodfæste på den smukke kyst nordvest for Gudhjem.  

Vi får et gods

1979 er en milepæl i Naturfondens historie. Da modtog den Skovsgaard Gods på Langeland som arv. Fonden skulle med overtagelsen af det fredede, 387 ha store gods påtage sig driftsansvaret for en - efter datidens forhold - stor land- og skovbrugsejendom - der tilmed rummede en stor bygningsmasse.

De første ti år blev ejendommen drevet konventionelt, men i 1989 kunne den ved forpagtningsskifte overgå til økologisk drift.

Perioden frem til 1988 var præget af en stor medlemstilgang til foreningen, der dermed også fik penge til at udvikle landbruget på Skovsgaard, overgå til økologi, medtage mange naturinteresser og investere i omfattende forbedringer og fornyelser af bygningsmassen på Skovsgaard. 

Skovsgaard drives i dag som en besøgsattraktion og Langelands Museum har flere udstillinger på stedet. Der er ansat en naturformidler. Der kommer årligt op mod 50.000 besøgende.

På samme tid fik vi flere områder foræret som gaver: I 1984 Pandrup Mose i Nordjylland og tre år senere Munks Banke ved Vordingborg.

Da Naturfredningsforeningen fyldte 75 år i 1986 blev alle DN-lokalkomiteer i landet opfordret til at komme med forslag til erhvervelser for de penge, der kom ind ved en jubilæumsindsamling.

Randers lokalkomite bød ind med den enestående egeskov ved Langå og den blev i 1992 købt af Fonden.

Der var også økonomi til at købe Højris Mølle ved Års samt en del af Rubjerg Knude i Nordvestjylland. Det skete i henholdsvis 1993 og 1994.

Endnu en arv skænket os af en fynbo betød at Danmarks Naturfond i 1994 købte overdrevet Jordløse Bakker på Sydvestfyn og kort tid efter sikrede vi en udvidelse ved køb af naboareal.  

Større og mindre midler er gennem årene givet fonden som arv. Uden disse penge var vi ikke i stand til at erhverve danske naturområder. Det var således en arv, der i 2004 betød at vi kunne skrive os som ejer af Maglebjerg nord for Stenlille - tæt på den mægtige sjællandske åmose.  

Arvemidler har også muliggjort at vi i 2006 erhvervede en del af det fredede Vrøgum Kær, der ligger ved den inddæmmede Filsø i Sydvestjylland.

Lokale ildsjæle passer på nationale naturperler

Det er i høj grad lokale naturelskere, der gennem årene har gjort Fonden opmærksom på hvilke områder, der bør bevares til vores efterkommere. Uden lokale øjne og ører var fonden ikke i stand til at finde de smukke områder, som vi i dag har sikret. Det var lokale som gjorde, at fonden erhvervede Elbæk-engen ved Vallø by i 2006, Jordløse Skov i 2007 og Gryet på Bornholm i 2008.

Selve driften af områderne sker gennem et driftsudvalg. Her sidder repræsentanter for de lokale ildsjæle i Danmarks Naturfredningsforening, og Fonden er selvfølgelig også repræsenteret.

For de større naturperlers vedkommende finder vi en tilsynsførende. Det betyder at lokale kræfter holder øje med og følger udviklingen i de områder, som Danmarks Naturfond er ejer af. 

Der er offentlig adgang til alle Fondens ejendomme og gennem hjemmeside, informationstavler og foldere sikrer vi, at det bliver en god oplevelse at besøge vores ejendomme.  

Mål og strategi for driften

Det er Fondens overordnede mål at forvalte sine ejendomme på en bæredygtig måde. Vi vil sikre eksisterende naturværdier og kulturhistoriske elementer og alle Fondens ejendomme bør forvaltes efter retningslinjer der gælder for Natura 2000-områder. Vi vil konvertere flere arealer i omdrift til ekstensive græsnings- eller høslætsarealer for dermed at skabe en rig natur. Vi vil afvikle nåletræsplantninger og fremme egnskarakteristisk løvskov. Vi vil være eksperimenterede med hensyn til skabelse af ny natur og naturgenopretning. Vi vil genskabe den naturlige hydrologi på såvel dyrkede arealer som i skov og genskabe slyngede vandløb og opretholde gode levebetingelser i søer og vandhuller.

På landbrugsarealer skal tabet af næringsstoffer minimeres og en femtedel af skovarealet skal tjene biologisk mangfoldighed. Jagt skal være bæredygtig og færdslen skal være fri.